Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1.In deze algemene voorwaarden wordt FSRS Trading. aangeduid met “FSRS” en worden de (rechts)personen tot wie een aanbod gericht is en/of met wie een overeenkomst tot stand komt, aangeduid met “afnemer”.

2.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met FSRS. Uitsluitend door FSRS schriftelijk aanvaarde afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen geldig zijn. Algemene voorwaarden van de afnemer zijn op aanbiedingen van en overeenkomsten met FSRS niet van toepassing.

3.Onder ‘schriftelijke’ dient in deze algemene voorwaarden tevens te worden verstaan de elektronische variant, waaronder – niet uitsluitend – een e-mailbericht wordt begrepen. Voorzover er verschil van mening ontstaat over het al dan niet ontvangen zijn van een elektronisch bericht, is de administratie c.q. zijn de log files van FSRS bepalend.

Artikel 2 - Aanbod en overeenkomst

1.Een aanbod van FSRS geschiedt vrijblijvend en kan door FSRS worden herroepen, ingetrokken of gewijzigd tot en met de derde dag na de kennisneming door FSRS van de aanvaarding van haar aanbod. In een aanbod voorkomende fouten of omissies en in het kader van een aanbod door FSRS verstrekte documentatie en adviezen binden FSRS niet.

2.Een aanbod van FSRS is gedurende 30 dagen na de verzenddatum daarvan geldig, tenzij bij het aanbod een andere geldigheidsduur is vermeld of de geldigheidsduur voor het verstrijken daarvan door FSRS schriftelijk is verlengd.

3.Indien een door de afnemer van FSRS gevraagd aanbod niet tot een overeenkomst tussen FSRS en de afnemer heeft geleid, rust op de afnemer de verplichting om de door FSRS in verband met het doen van het aanbod gemaakte kosten te vergoeden.

4.Indien door FSRS een aanbod is gedaan, komt een overeenkomst tussen FSRS en de afnemer eerst tot stand door het onvoorwaardelijk aanvaarden door de afnemer van het aanbod van FSRS en/of door het geven van uitvoering door FSRS aan een opdracht van de afnemer. Indien een aanvaarding door en/of opdracht van de afnemer afwijkt van het aanbod van FSRS, komt aan het aanbod doorslaggevende betekenis toe.

5.Indien door FSRS geen aanbod is gedaan komt een overeenkomst eerst tot stand door schriftelijke aanvaarding van de opdracht van de afnemer door FSRS. Indien de schriftelijke aanvaarding afwijkt van de opdracht komt aan de aanvaarding doorslaggevende betekenis toe.

6.Wijzigingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst zijn eerst geldig nadat die wijzigingen en/of aanvullingen door FSRS en de afnemer schriftelijk zijn overeengekomen.

7.De afnemer is uitsluitend bevoegd de overeenkomst te annuleren, indien dat in die overeenkomst uitdrukkelijk is overeengekomen. Indien de afnemer de overeenkomst - rechtsgeldig - annuleert, rust op de afnemer de verplichting om aan FSRS te vergoeden de door FSRS in verband met het doen van het aanbod en het totstandkomen en uitvoeren van de overeenkomst gemaakte kosten en de uit het annuleren voortvloeiende schade.

8.FSRS is bevoegd de overeenkomst eenzijdig met onmiddellijke ingang geheel of ten dele te beëindigen en/of de uitvoering van haar uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te schorten indien: a.de afnemer toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen en te dien aanzien in verzuim is; b.een tot het verlenen van - voorlopige - surséance van betaling van de afnemer strekkend verzoek is ingediend; c.een tot faillietverklaring van de afnemer strekkend verzoek is ingediend; d.ten laste van de afnemer executoriaal beslag onder FSRS is gelegd; e.een tot ontbinding en/of liquidatie van de afnemer strekkend besluit is totstandgekomen; f.de afnemer is overleden of onder curatele is gesteld; g.één of meer aandelen in de afnemer aan anderen dan de aandeelhouder(s) bij het tot stand komen van de overeenkomst zijn overgedragen; h.de door de afnemer geëxploiteerde onderneming geheel of ten dele aan één of meer anderen is overgedragen.

9.FSRS zal wegens het beëindigen van de overeenkomst en het opschorten van uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen om de hiervoor bedoelde redenen nimmer enige schadevergoeding aan de afnemer verschuldigd zijn.

10.De afnemer heeft niet het recht de overeenkomst te ontbinden indien de afnemer in verzuim is.

11.Indien de overeenkomst is ontbonden, vallen de door de afnemer ter uitvoering van de overeenkomst reeds ontvangen prestaties en de daarmee verband houdende betalingsverplichtingen van de afnemer niet onder een ongedaanmakingsverplichting, tenzij FSRS Opelwebshop ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Door FSRS gefactureerde bedragen - in verband met verrichte prestaties voor of bij het ontbinden van de overeenkomst - is de afnemer na de ontbinding onmiddellijk opeisbaar verschuldigd.

Artikel 3 - Levering en afname

1.De levering van zaken door FSRS geschiedt op de plaats van de onderneming van FSRS  en zal uitsluitend op een andere plaats geschieden indien dat schriftelijk is overeengekomen. FSRS is bevoegd om te leveren aantallen in delen te leveren.

2.De kosten van transport, verzending, invoer, uitvoer, opslag en verzekering van door FSRS aan de afnemer te leveren zaken zijn voor rekening van de afnemer, ook indien op transport-, verzend-, invoer-, uitvoer-, opslag- en/of verzekeringsbewijzen anders is vermeld.

3.Behoudens andersluidende nadere overeenkomst geschiedt de levering van zaken door FSRS na betaling door de afnemer van de voor - levering van - die zaken verschuldigde bedragen.

4.Door FSRS kenbaar gemaakte leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op basis van bij het totstandkomen van de overeenkomst aan FSRS bekende gegevens. Zij vormen geen essentieel onderdeel van de overeenkomst en zullen door FSRS zoveel mogelijk in acht worden genomen. FSRS komt door het enkele overschrijden van een door haar kenbaar gemaakte leveringstermijn niet in verzuim. Aan het enkele overschrijden van een door FSRS kenbaar gemaakte leveringstermijn kan de afnemer niet de bevoegdheid ontlenen om de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden. Indien FSRS verwacht een leveringstermijn te zullen overschrijden, zal FSRS zo spoedig mogelijk met de afnemer in overleg treden. FSRS is niet gebonden aan leveringstermijnen, die niet in acht kunnen worden genomen door na het totstandkomen van de overeenkomst buiten de macht van FSRS ingetreden omstandigheden.

5.De afnemer is verplicht om op afroep te leveren zaken op de overeengekomen afroeptermijnen af te nemen. Indien ten aanzien van op afroep te leveren zaken geen afroeptermijnen zijn overeengekomen, is de afnemer verplicht om alle zaken uiterlijk 3 maanden na het totstandkomen van de overeenkomst af te nemen.

6.Door FSRS geleverde zaken zijn onverminderd het bepaalde in artikelen 3, lid 2, hierboven en artikel 5 hieronder voor risico van de afnemer met ingang van het moment waarop de afnemer of een hulppersoon van de afnemer de feitelijke beschikkingsmacht over deze zaken heeft.

7.Onverminderd de inhoud van artikel 7 is FSRS zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming niet verplicht om door de afnemer aan FSRS geretourneerde zaken aan te nemen. Het aannemen van door de afnemer geretourneerde zaken impliceert niet de erkenning door FSRS van de reden van het retourneren. Door de afnemer aan FSRS geretourneerde zaken blijven voor risico van de afnemer en de afnemer is de overeengekomen bedragen verschuldigd tot dat FSRS de afnemer voor deze zaken heeft gecrediteerd. Indien FSRS geretourneerde zaken niet aanneemt, is de afnemer verplicht door FSRS in verband met geretourneerde zaken gemaakte kosten aan FSRS te vergoeden.

8.Door de afnemer van FSRS aangenomen zaken, die de afnemer geheel of ten dele in gebruik heeft genomen, bewerkt, verwerkt of aan anderen heeft geleverd worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden.

9.De afnemer kan geen rechten ontlenen aan afwijkingen van door FSRS geleverde zaken ten opzichte van door FSRS bij een aanbod verstrekte afbeeldingen, tekeningen en/of monsters, die voortvloeien uit het voorbeeldkarakter van bij het aanbod verstrekte afbeeldingen, tekeningen en/of monsters.

Artikel 4 - Prijs en betaling

1.Alle door FSRS kenbaar gemaakte prijzen zijn inclusief omzetbelasting en andere door de overheid opgelegde heffingen. Niet in een uitsluitend tot de afnemer gericht aanbod kenbaar gemaakte prijzen binden FSRS niet. Aan in een tot een afnemer gericht aanbod kenbaar gemaakte prijs kunnen door anderen geen rechten worden ontleend.

2.FSRS is bevoegd om overeengekomen prijzen en tarieven - met onmiddellijke ingang - aan te passen op basis van de gemiddelde wijziging van de kostprijs van door FSRS te leveren zaken en/of te verrichten werkzaamheden. Een aanpassing van overeengekomen prijzen en tarieven tast de overeenkomst overigens niet aan.

3.De kosten van uitvoering van na het aanbod van FSRS door de afnemer verzochte en door FSRS aanvaarde wijzigingen van de overeenkomst zijn voor rekening van de afnemer. Indien zich bij het uitvoeren van de overeenkomst ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst niet voorziene moeilijkheden voordoen, zijn de daaruit voortvloeiende meerkosten voor rekening van de afnemer.

4.FSRS is bevoegd om betalingen van de afnemer - ondanks andersluidende vermeldingen van de afnemer - eerst te laten strekken tot voldoening van vorderingen die niet voortvloeien uit de overeenkomst en van vorderingen die voortvloeien uit tekortkomingen van de afnemer in de uitvoering van uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen.

5.De afnemer is niet bevoegd zijn betalingsverplichtingen tegenover FSRS op te schorten en/of te verrekenen met (betalings)verplichtingen van FSRS tegenover de afnemer. De afnemer is niet bevoegd de overeenkomst met FSRS te ontbinden indien de afnemer in verzuim is.

6.Indien de afnemer zijn betalingsverplichtingen tegenover FSRS niet volledig of binnen de geldende betalingstermijn nakomt, is FSRS bevoegd haar verplichtingen tegenover de afnemer volledig op te schorten en/of niet na te komen.

Artikel 5 - Garantie

1.FSRS garandeert dat geleverde zaken ten tijde van de levering voldoen aan hun technische specificaties en garandeert dat in geleverde zaken gedurende een periode van 24 maanden na de levering geen materiaal- en productiefouten voorkomen. Deze garantie verplicht FSRS  uitsluitend tot - naar keuze van FSRS.

a: herstel van fouten of levering van vervangende - onderdelen van - zaken door en voor rekening van FSRS.

b: terugbetaling door FSRS aan de afnemer van de voor - het onderdeel van - de zaak, waarin de fout voorkomt, geldende prijs indien herstel van fouten of levering van vervangende - onderdelen van - zaken door FSRS niet mogelijk is.

2.De in artikel 5, lid 1, bedoelde garantie is niet van toepassing ten aanzien van:

a: zaken, die onjuist, onzorgvuldig, ondeskundig en/of onder abnormale omstandigheden zijn gebruikt of behandeld

b: Delen die aan slijtage onderhevig zijn..

c: zaken die door anderen dan door FSRS zijn hersteld, onderhouden en/of gewijzigd

d: gebreken in zaken, die voortvloeien uit van buiten komende oorzaken

e: zaken, waarvan de prijs - niet volledig - door de afnemer aan FSRS is betaald

f: zaken, die door FSRS van een toeleverancier zijn betrokken.

3.Op door FSRS van een toeleverancier betrokken zaak is uitsluitend een door de toeleverancier ten behoeve van FSRS verleende garantie van toepassing. FSRS zal de afnemer op verzoek over - de inhoud van - een door de toeleverancier verleende garantie inlichten.

4.In dit artikel 5 bedoelde garantie is uitsluitend van toepassing indien de afnemer FSRS binnen vijf werkdagen na de levering of - bij een bij de leverancier niet waarneembaar gebrek - binnen vijf werkdagen na het constateren van het gebrek FSRS n kennis heeft gesteld. Afnemer dient vervolgens uiterlijk binnen 10 dagen de betreffende zaak franco en in originele verpakking aan FSRS te retourneren, bij gebreke waarvan ieder recht van afnemer op de garantie vervalt.

5.Op FSRS rust ten aanzien van materiaal- en productiefouten in geleverde zaken geen verder strekkende garantieverplichtingen en aansprakelijkheden dan in dit artikel verwoord.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid en schadevergoeding

1.Onverminderd de inhoud van artikel 5 hierboven, zijn aansprakelijkheden en wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding van FSRS beperkt door het in dit artikel bepaalde. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op door de afnemer op onrechtmatige daad van FSRS gebaseerde vorderingen.

Artikel 7 - Onderdeelnummers

1. De in de webwinkel vermelde originele onderdeelnummers worden uitsluitend voor referentiedoeleinden verstrekt.

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »